Codziennie muzyka na żywo!
JAZZ BLUES FUNK SOUL HIP-HOP...
Poniedziałek - Piątek13 - do ostatniego gościaSobota i niedziela 12 - do ostatniego gościa
Ładowanie Wydarzenia

« All Wydarzenia

  • To event minęło.

ORCHESTRA DEDICATED – GROBORZ & CRONIES

28 Sty 21:30

35PLN - 40PLN

Wojciech Groborz – piano
Rafał Walczak – trąbka
Marcin Ślusarczyk – alto sax
Bartek Noszka – tenor sax
Marcin Konieczkowicz – baryton sax
Wojciech Szwugier – bas
Grzegorz Pałka – perkusja

*wstęp: 40 pln

Woj­ciech Gro­borz aktyw­nie działa jako lider róż­nych for­ma­cji. Groovin’ High Octette, Klini­kum Bra­zi­li­kum, Col­le­gium Latina, Symp­to­ma­tic Jazz to działania z ostatnich dziesięciu lat. Aktywne Gro­borz Trio, istniejące już przeszło 20 lat i kwar­tet Pace­line 4, zostały uzu­peł­nione o nowy pro­jekt o nazwie Orche­stra Dedi­ca­ted. W marcu 2017 w ramach jaz­zo­wych wie­czo­rów orga­ni­zo­wa­nych przez kato­wicki NOSPR odbył się kon­cert pod hasłem „Woj­ciech Gro­borz — Od Tria Do Sep­tetu”. Gorące przy­ję­cie ze strony śląskich melo­ma­nów stało się iskrą zapalną do kon­ty­nu­acji tego przed­się­wzię­cia w Kra­ko­wie, a przy oka­zji reali­za­cji daw­nych pla­nów utwo­rze­nia więk­szej for­ma­cji cyklicz­nie wystę­pu­ją­cej w pręż­nie dzia­ła­ją­cym, pomimo nie­spo­dzie­wa­nego odej­ścia zało­ży­ciela, Jazz-Clu­bie U Muniaka. Sied­mio­oso­bowy zespół jest nie­for­mal­nie, a jed­nak ści­śle per­so­nal­nie zwią­zany z kra­kow­ską Aka­de­mią Muzyczną; two­rzą go absol­wenci, m.in. będący także wykła­dow­cami Aka­de­mii, oraz aktu­alni stu­denci nb. pre­zen­tu­jący wysoki poziom pro­fe­sjo­na­li­zmu. Jed­no­cze­śnie też, Gro­borz ma oka­zję pre­zen­ta­cji swo­jego warsz­tatu aran­żer­skiego i kom­po­zy­tor­skiego. Znany z orto­dok­syj­nego poglądu na Muzykę jaz­zową lider balan­suje pro­por­cjami mate­riału zapi­sa­nego i impro­wi­zo­wa­nego tak, aby zarówno wyko­nawcy, jak i słu­chacz miał poczu­cie twór­czej swo­body.

Orche­stra Dedi­ca­ted — Orkie­stra Oddana; nazwa ozna­cza 3 różne idee odda­nia.

  1. Pierw­sza to muzyczne odda­nie hołdu pamięci Janu­sza Muniaka, wiel­kiego Muzyka, a także przy­ja­ciela, men­tora i nauczy­ciela i jed­no­cze­śnie nasze zobo­wią­za­nie wobec niego i innych Mistrzów, któ­rzy ode­szli z ziem­skiego domu.
  2. Dru­gie odda­nie to nasze odda­nie dla Muzyki. Od momentu pod­ję­cia decy­zji o wybo­rze drogi Jaz­zmana, z reguły całe jego życie oddane jest Muzyce.
  3. I trze­cie odda­nie; nasza Muzyka jest dedy­ko­wana P. T. publicz­no­ści, bez któ­rej to dru­gie odda­nie nie mia­łoby sensu.

Pod wzglę­dem sty­li­stycz­nym Orche­stra Dedi­ca­ted nie pozo­sta­wia wąt­pli­wo­ści — śro­dek Jazzu z mocno zaak­cen­to­wa­nymi wpły­wami idoli lidera — Dizzy Gil­le­spiego, The­lo­nio­usa Monka, Duke Ellingtona, Tada Dame­rona. Taneczny drive sek­cji ryt­micz­nej i mocne, aku­styczne, żywe brzmie­nie czte­rech instru­men­tów dętych two­rzą zna­ko­mitą orga­ni­za­cję muzyczną nie­zbyt czę­sto spo­ty­ka­nego typu w obec­nych cza­sach.

http://groborz.com/

Szczegóły

Data:
28 Sty
Czas:
21:30
Koszt:
35PLN - 40PLN